nano-b-1401-01-05-min
گوارش

آزمایش خون و مدفوع برای IBD

این آزمایش‌ها می‌توانند به تشخیص و مدیریت بیماری کرون و کولیت السراتیو کمک ‌کنند. آزمایش خون و مدفوع مهم‌ترین بخش تشخیص و مدیریت بیماری‌های التهابی روده (IBD) است. آزمایش‌های خونی نقش مهمی در شناسایی مشخصه‌های ...