آقای پاک‌نهاد

آقای پاک‌نهاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد ژنتیک
آقای چلیپا

آقای چلیپا

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
دکتر فیضی

دکتر فیضی

مسئول فنی
پاتولوژیست
خانم طاهری پور

خانم طاهری پور

کارشناس آزمایشگاه
بخش هورمون شناسی
آقای جواندوست

آقای جواندوست

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد بیوشیمی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد انگل‌شناسی
خانم رزمی

خانم رزمی

کارشناس آزمایشگاه
خانم جمالی

خانم جمالی

کارشناس آزمایشگاه
آقای کرباسی

آقای کرباسی

کارشناس آزمایشگاه
خانم علیپور

خانم علیپور

کارشناس جداسازی نمونه‌ها
خانم بختیاری

خانم بختیاری

کارشناس آزمایشگاه
خانم دیرند

خانم دیرند

کارشناس آزمایشگاه
خانم صادق پور

خانم صادق پور

حسابداری و امور مالی
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کارشناس آزمایشگاه و نمونه‌بردار
خانم احسانی

خانم احسانی

نمونه‌بردار
خانم رزیانی

خانم رزیانی

پذیرش
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پذیرش
خانم نصیری

خانم نصیری

مسئول پذیرش و امور بیمه
خانم شیخی

خانم شیخی

پذیرش