آقای پاک‌نهاد

آقای پاک‌نهاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد ژنتیک
دکتر فیضی

دکتر فیضی

مسئول فنی
پاتولوژیست
آقای علیزاده

آقای علیزاده

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
خانم طاهری پور

خانم طاهری پور

کارشناس آزمایشگاه
بخش هورمون شناسی
آقای جواندوست

آقای جواندوست

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد بیوشیمی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد انگل‌شناسی
خانم رزمی

خانم رزمی

کارشناس آزمایشگاه
خانم جمالی

خانم جمالی

کارشناس آزمایشگاه
آقای کرباسی

آقای کرباسی

کارشناس آزمایشگاه
آقای نیکخو

آقای نیکخو

نمونه‌بردار
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کارشناس آزمایشگاه و نمونه‌بردار
خانم احسانی

خانم احسانی

نمونه‌بردار
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پذیرش
خانم نصیری

خانم نصیری

مسئول پذیرش و امور بیمه
خانم صادق پور

خانم صادق پور

حسابداری و امور مالی
خانم عبارت

خانم عبارت

پذیرش
خانم رزیانی

خانم رزیانی

پذیرش
خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

پذیرش
blank
مؤسس و مدیر آزمایشگاه

دکتر معصوم غلامی

پزشک علوم آزمایشگاهی و از جمله متخصصان مطرح و باسابقه علوم آزمایشگاهی در استان آذربایجان‌غربی با ۲۵ سال سابقه علمی و اجرایی

  • ساعات پذیرش

    شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۷ تا ۲۲، پنج‌شنبه ۷ تا ۲۰:۳۰