آقای پاک‌نهاد

آقای پاک‌نهاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد ژنتیک
آقای چلیپا

آقای چلیپا

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

مسئول فنی
پاتولوژیست
خانم طاهری پور

خانم طاهری پور

کارشناس آزمایشگاه
بخش هورمون شناسی
آقای جواندوست

آقای جواندوست

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد بیوشیمی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد انگل‌شناسی
خانم رزمی

خانم رزمی

کارشناس آزمایشگاه
خانم جمالی

خانم جمالی

کارشناس بخش مولکولی
آقای کرباسی

آقای کرباسی

کارشناس آزمایشگاه
آقای جلیلی

آقای جلیلی

کارشناس آزمایشگاه
خانم بختیاری

خانم بختیاری

کارشناس آزمایشگاه
خانم دیرند

خانم دیرند

کارشناس آزمایشگاه
خانم علیپور

خانم علیپور

کارشناس ژنتیک
خانم پاویر

خانم پاویر

مسئول تریاژ
خانم صادق پور

خانم صادق پور

حسابداری و امور مالی
خانم نصیری

خانم نصیری

مسئول پذیرش و امور بیمه
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کارشناس آزمایشگاه و نمونه‌بردار
خانم احسانی

خانم احسانی

نمونه‌بردار
خانم علیزاده

خانم علیزاده

پذیرش بخش مولکولی
خانم رنجبری

خانم رنجبری

مسئول IT بخش مولکولی
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پذیرش
خانم رزیانی

خانم رزیانی

پذیرش
خانم تقی پور

خانم تقی پور

پذیرش
خانم شیخی

خانم شیخی

پذیرش