آقای انجامی

آقای انجامی

کارشناس آزمایشگاه، مسئول بخش هورمون‌شناسی
آقای چلیپا

آقای چلیپا

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

مسئول فنی
پاتولوژیست
خانم طاهری پور

خانم طاهری پور

کارشناس آزمایشگاه
بخش هورمون شناسی
خانم قهرمانی

خانم قهرمانی

کارشناس ارشد باکتری شناسی و مسئول میکروب‌شناسی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد انگل‌شناسی
خانم رزمی

خانم رزمی

کارشناس آزمایشگاه
خانم جمالی

خانم جمالی

کارشناس بخش مولکولی
آقای کرباسی

آقای کرباسی

کارشناس آزمایشگاه
آقای جلیلی

آقای جلیلی

کارشناس آزمایشگاه
خانم اکرمی

خانم اکرمی

مسئول کنترل کیفی
خانم دیرند

خانم دیرند

کارشناس آزمایشگاه
خانم علیپور

خانم علیپور

کارشناس ژنتیک
خانم پاویر

خانم پاویر

مسئول تریاژ
خانم صادق پور

خانم صادق پور

حسابداری و امور مالی
خانم نصیری

خانم نصیری

مسئول پذیرش و امور بیمه
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کارشناس آزمایشگاه و نمونه‌بردار
خانم احسانی

خانم احسانی

نمونه‌بردار
خانم تقی پور

خانم تقی پور

پذیرش
خانم شیخی

خانم شیخی

پذیرش
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پذیرش
خانم شیخی

خانم شیخی

پذیرش
خانم برزگر

خانم برزگر

پذیرش
خانم خلیلی

خانم خلیلی

پذیرش