آشنایی با

تیم آزمایشگاه نانو

انتخاب پرسنل آزمایشگاه یکی از مهم‌ترین عوامل در دقت و کیفیت خدمات ارائه‌شده است. اعضای تیم کارشناسان آزمایشگاه نانو، از میان بهترین‌ها انتخاب شده‌اند و در زمینه‌ی کاری خود دارای سوابق درخشان، تخصص، وجدان کاری، و حس وظیفه‌شناسی هستند و زیر نظر پزشکان آزمایشگاه و متخصصان آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی به فعالیت در این آزمایشگاه می‌پردازند.

احترام به مراجعان، نظم و دقت، رعایت اصول ایمنی و کنترل کیفی، و شرکت در دوره‌های آموزشی جزو اصول اساسی کار در آزمایشگاه نانو است.

آقای پاک‌نهاد

آقای پاک‌نهاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد ژنتیک
دکتر فیضی

دکتر فیضی

مسئول فنی
پاتولوژیست
آقای علیزاده

آقای علیزاده

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کارشناس آزمایشگاه
نمونه‌بردار
آقای جواندوست

آقای جواندوست

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد بیوشیمی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

کارشناس علوم آزمایشگاهی و کارشناس ارشد انگل‌شناسی
خانم برزگر

خانم برزگر

پذیرش
خانم احسانی

خانم احسانی

نمونه‌بردار
آقای کرباسی

آقای کرباسی

کارشناس آزمایشگاه
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پذیرش
خانم نصیری

خانم نصیری

پذیرش